پروازهای برنامه ای اهواز به تهران

  شماره پروازروز پروازمبدامقصدزمان پرواززمان فرودشرکت هواپیمایینوع هواپیما
  416 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 06:50 07:50 ایران ایر F100
  2551 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 07:00 08:00 نفت F100
  1097 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 07:10 08:10 ماهان A306
  410 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 08:05 09:05 ایران ایر A400
  957 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:15 12:15 ایران ایرتور MD82
  4587 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:35 12:35 ماهان A600
  2623 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 12:10 13:10 نفت F100
  412 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 14:05 15:05 ایران ایر F100
  2557 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 15:20 16:20 نفت F100
  2553 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 16:40 17:40 نفت F100
  418 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 19:25 20:25 ایران ایر A300
  2555 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:25 21:25 نفت F100
  989 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:15 23:15 ایران ایرتور MD82
  775 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:20 23:20 آسمان F100
  310 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:50 23:50 ایران ایر F100
  430 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 23:55 00:55 ایران ایر F100
  1097 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 07:10 08:10 ماهان A306
  410 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 08:15 09:15 ایران ایر A400
  4587 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:35 12:35 ماهان A600
  412 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 12:50 13:50 ایران ایر F100
  773 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 14:45 15:45 آسمان B727
  2553 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 16:40 17:40 نفت F100
  831 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 16:45 18:00 آسمان B727
  2555 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:25 21:25 نفت F100
  775 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:50 21:50 آسمان F100
  2557 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 21:30 22:30 نفت F100
  777 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:00 23:00 آسمان F100
  418 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:35 23:35 ایران ایر A320
  334 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 23:40 00:40 ایران ایر F100
  430 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 23:55 00:55 ایران ایر F100
  989 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 00:00 00:59 ایران ایرتور MD82
  8089 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 00:45 01:45 ایران ایرتور MD82
  1097 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 07:10 08:10 ماهان A306
  410 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 07:55 08:55 ایران ایر F100
  4587 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:35 12:35 ماهان A600
  412 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 13:30 14:30 ایران ایر F100
  2553 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 16:40 17:40 نفت F100
  416 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 18:00 19:00 ایران ایر MD82
  777 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 19:20 20:20 آسمان F100
  418 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 19:25 20:25 ایران ایر A300
  2555 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:25 21:25 نفت F100
  989 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:15 23:15 ایران ایرتور MD82
  430 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:25 23:25 ایران ایر F100
  1099 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:45 23:45 ماهان A600
  416 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 06:50 07:50 ایران ایر F100
  1097 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 07:10 08:10 ماهان A306
  410 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 08:15 09:15 ایران ایر MD82
  957 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:15 12:15 ایران ایرتور MD82
  4587 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:35 12:35 ماهان A600
  205 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 13:10 14:10 ایران ایر F100
  209 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 13:40 14:40 ایران ایر F100
  2551 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 15:30 16:30 نفت F100
  2553 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 16:40 17:40 نفت F100
  418 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 19:25 20:25 ایران ایر A300
  2555 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:25 21:25 نفت F100
  310 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:05 23:05 ایران ایر MD82
  989 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:15 23:15 ایران ایرتور MD82
  777 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:25 23:25 آسمان F100
  777 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:25 23:25 آسمان F100
  1099 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:45 23:45 ماهان A600
  334 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 23:40 00:40 ایران ایر F100
  1097 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 07:10 08:10 ماهان A306
  4587 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:35 12:35 ماهان A600
  2557 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 15:40 16:40 نفت F100
  2553 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 16:40 17:40 نفت F100
  418 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:05 21:05 ایران ایر A300
  777 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:10 21:20 آسمان F100
  2555 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:25 21:25 نفت F100
  8089 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 21:45 22:45 ایران ایرتور MD82
  775 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:10 23:10 آسمان F100
  310 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:45 23:45 ایران ایر MD82
  334 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 23:40 00:40 ایران ایر F100
  1097 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 07:10 08:10 ماهان A306
  430 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:10 12:10 ایران ایر MD82
  434 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:15 12:15 ایران ایر F100
  4587 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:35 12:35 ماهان A600
  2557 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 14:30 15:30 نفت F100
  2553 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 16:40 17:40 نفت F100
  416 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 18:40 19:40 ایران ایر A400
  418 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 19:25 20:25 ایران ایر F100
  2555 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:25 21:25 نفت F100
  777 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:25 23:25 آسمان F100
  334 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 23:45 00:45 ایران ایر F100
  410 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 08:05 09:05 ایران ایر MD82
  957 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 12:15 13:15 ایران ایرتور MD82
  831 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 14:00 15:15 آسمان B727
  773 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 15:30 16:30 آسمان F100
  1061 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 15:45 16:45 ماهان A600
  2553 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 16:40 17:40 نفت F100
  2557 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 17:10 18:10 نفت F100
  418 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 19:25 20:25 ایران ایر A300
  2555 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 20:25 21:25 نفت F100
  775 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 21:20 22:20 آسمان F100
  310 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 22:35 23:35 ایران ایر MD82
  1099 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 23:10 00:10 ماهان A306
  989 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 23:45 00:45 ایران ایرتور MD82
  بهای بلیط در مسیر اهواز به تهران(مهرآباد) ،1365000 ریال برای بزرگسال و 10% این مبلغ برای نوزاد(زیر 2 سال) و 50% برای کودک (2 تا 12 سال) می باشد

  خرید بلیط هواپیما

  بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


  جستجوی جدید
  ×
  English العربی

  راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

  1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

  2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

  3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

  4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

  1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

  2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

  3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

  4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

  1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

  2. Select the :

  3. In the next step, in the top right corner, click on :

  4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.