برنامه پروازهای مشهد به تهران

   

  شماره پروازروز پروازمبدامقصدزمان پرواززمان فرودشرکت هواپیمایینوع هواپیما
  4596 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 01:45 03:15 ماهان A306
  1036 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 05:15 06:45 ماهان A306
  961 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 05:30 07:00 ایران ایرتور MD80
  6251 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 06:15 07:45 تابان MD88
  4092 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 06:30 08:00 زاگرس MD82
  1032 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 09:30 11:00 ماهان A306
  7068 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 12:30 14:00 کیش ایر MD82
  5234 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:30 15:00 آتا MD83
  4074 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:30 15:00 زاگرس MD82
  4339 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:45 15:15 کاسپین MD82
  4048 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 14:30 16:00 زاگرس MD82
  1066 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 15:00 16:30 ماهان A306
  965 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 15:30 17:00 ایران ایرتور MD80
  6255 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 16:00 17:30 تابان MD88
  5264 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 16:20 18:20 آتا A320
  7066 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 17:00 18:30 کیش ایر MD82
  1251 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 17:35 19:05 قشم ایر F100
  1918 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 17:45 19:15 اترک A320
  603 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 18:15 19:45 آسمان A320
  4028 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 19:00 20:30 زاگرس MD82
  4042 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 20:00 21:30 زاگرس MD82
  027 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:00 23:40 کاسپین MD82
  4076 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:00 23:30 زاگرس MD82
  461 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:15 23:45 ایران ایر A400
  269 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:20 23:50 ایران ایر A320
  5236 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:40 00:10 آتا A320
  5214 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:40 00:10 آتا MD83
  1920 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:50 00:20 اترک A320
  1036 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 05:15 06:45 ماهان A306
  6251 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 06:15 07:45 تابان MD88
  4092 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 06:30 08:00 زاگرس MD82
  6221 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:30 13:00 تابان MD88
  1032 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:45 13:15 ماهان A306
  7068 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:45 13:15 کیش ایر F100
  4042 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 12:15 13:45 زاگرس MD82
  4074 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:45 15:15 زاگرس MD82
  1251 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:45 15:15 قشم ایر F100
  4048 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 14:30 16:00 زاگرس MD82
  1066 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 15:00 16:30 ماهان A306
  965 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 15:30 17:00 ایران ایرتور MD80
  1918 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 17:40 19:10 اترک A320
  4076 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 18:30 20:00 زاگرس MD82
  1253 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 18:55 20:25 قشم ایر F100
  4028 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 19:00 20:30 زاگرس MD82
  969 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 20:30 22:00 ایران ایرتور MD80
  7066 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 21:00 22:30 کیش ایر MD82
  2805 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 21:30 23:00 معراج A320
  027 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:00 23:30 کاسپین MD82
  469 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:00 23:30 ایران ایر F100
  4002 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:15 23:45 زاگرس MD82
  5236 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:20 23:55 آتا MD83
  1080 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:25 23:55 ماهان A306
  5214 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:40 00:10 آتا MD83
  1920 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:50 00:20 اترک A320
  1036 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 05:15 06:45 ماهان A306
  961 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 05:30 07:00 ایران ایرتور MD80
  6251 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 06:15 07:45 تابان MD88
  4092 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 06:30 08:00 زاگرس MD82
  7068 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:15 12:45 کیش ایر MD82
  8061 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:15 12:45 ایران ایرتور MD80
  1032 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:45 13:15 ماهان A306
  4042 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 12:15 13:45 زاگرس MD82
  4096 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:00 14:30 زاگرس MD82
  4074 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:30 15:00 زاگرس MD82
  1918 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:30 15:00 اترک A320
  1251 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:45 15:15 قشم ایر F100
  4339 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:50 15:20 کاسپین MD82
  603 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:50 15:20 آسمان F100
  4048 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 14:30 16:00 زاگرس MD82
  1066 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 15:00 16:30 ماهان A306
  7066 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 15:15 16:45 کیش ایر MD82
  6255 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 16:00 17:30 تابان MD88
  5236 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 17:00 18:30 آتا A320
  467 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 18:20 19:50 ایران ایر F100
  4076 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 18:30 20:00 زاگرس MD82
  1253 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 18:50 20:20 قشم ایر F100
  4028 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 19:00 20:30 زاگرس MD82
  2805 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 21:30 23:00 معراج A320
  027 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:00 23:30 کاسپین MD82
  4002 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:15 23:45 زاگرس MD82
  469 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:20 23:50 ایران ایر MD82
  1080 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:25 23:55 ماهان A306
  5214 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:40 00:10 آتا MD83
  1920 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:50 00:20 اترک A320
  1036 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 05:15 06:45 ماهان A306
  961 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 05:30 07:00 ایران ایرتور MD80
  6251 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 06:15 07:45 تابان MD88
  4092 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 06:30 08:10 زاگرس MD82
  6221 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:30 13:00 تابان MD88
  1032 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:45 13:15 ماهان A306
  1033 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:45 13:15 ماهان A306
  4042 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 12:15 13:45 زاگرس MD82
  7068 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 12:30 14:00 کیش ایر MD82
  4096 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:00 14:30 زاگرس MD82
  4074 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:30 15:00 زاگرس MD82
  4076 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:30 15:00 زاگرس MD82
  4339 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:45 15:15 کاسپین MD82
  4048 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 14:30 16:00 زاگرس MD82
  1918 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 14:40 16:10 اترک A320
  1066 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 15:00 16:30 ماهان BA11
  بهای بلیط در مسیر مشهد به تهران(مهرآباد) ،1,704,000 ریال برای بزرگسال می باشد


  خرید بلیط هواپیما

  بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


  جستجوی جدید
  ×
  English العربی

  راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

  1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

  2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

  3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

  4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

  1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

  2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

  3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

  4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

  1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

  2. Select the :

  3. In the next step, in the top right corner, click on :

  4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.