برنامه پروازهای تهران به مشهد

   

  شماره پروازروز پروازمبدامقصدزمان پرواززمان فرودشرکت هواپیمایینوع هواپیما
  6254 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 06:00 07:30 تابان MD88
  260 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 06:15 07:45 ایران ایر A320
  1067 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 06:20 07:50 ماهان A306
  5235 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 07:00 08:30 آتا A320
  4000 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:00 09:30 زاگرس MD82
  212 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:20 09:50 ایران ایر F100
  6222 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:40 12:10 تابان MD88
  4091 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:50 10:20 زاگرس MD82
  1917 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:00 10:30 اترک A320
  602 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:10 10:40 آسمان A320
  4041 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:45 11:15 زاگرس MD82
  7069 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:55 11:25 کیش ایر MD82
  5233 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 11:00 12:30 آتا MD83
  5233 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 11:00 12:30 آتا MD83
  4340 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 11:15 12:45 کاسپین MD82
  1250 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 11:40 13:10 قشم ایر F100
  1033 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 11:55 13:35 ماهان A306
  4047 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 12:00 13:30 زاگرس MD82
  966 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 13:05 14:35 ایران ایرتور MD80
  6256 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 13:15 14:45 تابان MD88
  5263 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 13:50 15:20 آتا A320
  4075 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 14:00 15:30 زاگرس MD82
  1919 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 14:15 15:55 اترک A320
  460 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 14:40 16:10 ایران ایر A400
  7067 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 14:45 16:15 کیش ایر MD82
  466 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 15:20 16:50 ایران ایر MD82
  4073 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 16:00 17:30 زاگرس MD82
  964 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 18:00 19:30 ایران ایرتور MD80
  028 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:30 21:00 کاسپین MD82
  5213 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 20:20 21:50 آتا MD83
  4027 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 21:15 22:45 زاگرس MD82
  1037 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 22:30 00:00 ماهان A306
  968 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 23:10 00:40 ایران ایرتور MD80
  6254 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 23:15 00:55 تابان MD88
  1067 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 06:10 07:45 ماهان A306
  6222 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:40 10:10 تابان MD88
  4091 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:50 10:20 زاگرس MD82
  1917 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:00 10:30 اترک A320
  1033 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:05 10:35 ماهان A306
  7069 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:15 10:45 کیش ایر F100
  4041 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:45 11:15 زاگرس MD82
  602 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 10:05 11:35 آسمان F100
  1250 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 11:30 13:00 قشم ایر F100
  4047 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 12:00 13:30 زاگرس MD82
  1919 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 14:15 15:50 اترک A320
  4073 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 16:00 17:30 زاگرس MD82
  1252 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 16:35 18:05 قشم ایر F100
  964 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 18:00 19:30 ایران ایرتور MD80
  7067 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 18:30 20:00 کیش ایر MD82
  2804 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:00 20:30 معراج A320
  028 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:30 21:00 کاسپین MD82
  4001 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:45 21:15 زاگرس MD82
  1081 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:50 21:20 ماهان A306
  5235 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:50 21:20 آتا MD83
  468 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:55 21:25 ایران ایر F100
  5213 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 20:20 21:50 آتا MD83
  4075 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 21:00 22:30 زاگرس MD82
  4027 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 21:15 22:45 زاگرس MD82
  1037 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 22:30 00:00 ماهان A306
  6254 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 23:25 00:55 تابان MD88
  1067 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 06:15 07:45 ماهان A306
  1917 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 06:30 08:00 اترک A320
  5235 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:20 09:40 آتا A320
  7069 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:45 10:15 کیش ایر MD82
  4091 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:50 10:20 زاگرس MD82
  1033 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:15 10:35 ماهان A306
  4041 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:45 11:15 زاگرس MD82
  4095 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 10:15 11:45 زاگرس MD82
  4340 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 11:20 12:50 کاسپین MD82
  1250 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 11:30 13:00 قشم ایر F100
  4047 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 12:00 13:30 زاگرس MD82
  7067 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 12:45 14:15 کیش ایر MD82
  966 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 13:05 14:30 ایران ایرتور MD80
  6256 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 13:15 14:40 تابان MD88
  8060 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 14:15 15:55 ایران ایرتور MD80
  1919 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 15:20 16:50 اترک A320
  4073 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 16:00 17:30 زاگرس MD82
  466 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 16:15 17:45 ایران ایر F100
  1252 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 16:35 18:05 قشم ایر F100
  2804 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:00 20:30 معراج A320
  028 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:30 21:00 کاسپین MD82
  4001 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:45 21:15 زاگرس MD82
  1081 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:50 21:20 ماهان A306
  5213 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 20:10 21:50 آتا MD83
  468 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 20:15 21:35 ایران ایر MD82
  4075 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 21:00 22:30 زاگرس MD82
  4027 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 21:15 22:45 زاگرس MD82
  1037 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 22:30 00:00 ماهان A306
  968 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 23:10 00:40 ایران ایرتور MD80
  6254 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 23:15 00:55 تابان MD88
  1067 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 06:15 07:45 ماهان BA11
  1917 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 06:35 07:55 اترک A320
  260 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 07:25 08:45 ایران ایر A320
  2806 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 07:35 09:00 معراج A320
  960 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:00 09:30 ایران ایرتور MD80
  4091 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:00 10:30 زاگرس MD82
  1033 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:15 10:35 ماهان A306
  5233 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:30 11:00 آتا A320
  4041 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:45 11:15 زاگرس MD82
  7069 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 10:05 11:25 کیش ایر MD82
  بهای بلیط در مسیر تهران(مهرآباد) به مشهد ،1,704,000 ریال برای بزرگسال و 10% این مبلغ برای نوزاد(زیر 2 سال) و 50% برای کودک (2 تا 12 سال) می باشد
   
   
   

  خرید بلیط هواپیما

  بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


  جستجوی جدید
  ×
  English العربی

  راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

  1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

  2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

  3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

  4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

  1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

  2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

  3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

  4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

  1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

  2. Select the :

  3. In the next step, in the top right corner, click on :

  4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.