پرواز های برنامه ای مشهد به اصفهان

 

شماره پروازروز پروازمبدامقصدزمان پرواززمان فرودشرکت هواپیمایینوع هواپیما
6205 شنبه مشهد اصفهان 14:00 15:20 تابان MD88
942 شنبه مشهد اصفهان 20:10 21:30 ایران ایرتور MD82
4532 یکشنبه مشهد اصفهان 07:30 08:30 ماهان A300
4045 یکشنبه مشهد اصفهان 08:30 09:30 زاگرس MD82
1289 یکشنبه مشهد اصفهان 09:25 10:45 قشم ایر F100
1082 یکشنبه مشهد اصفهان 09:40 11:00 ماهان A306
855 یکشنبه مشهد اصفهان 12:25 13:45 آسمان F100
6207 یکشنبه مشهد اصفهان 19:00 20:20 تابان MD88
6209 یکشنبه مشهد اصفهان 19:30 20:50 تابان MD88
4009 دوشنبه مشهد اصفهان 08:40 10:00 زاگرس MD88
942 دوشنبه مشهد اصفهان 10:55 12:15 ایران ایرتور  
6207 دوشنبه مشهد اصفهان 13:30 14:50 تابان MD88
4023 دوشنبه مشهد اصفهان 14:10 15:30 زاگرس MD82
7447 دوشنبه مشهد اصفهان 17:10 18:30 کیش ایر F100
1928 دوشنبه مشهد اصفهان 18:20 19:40 اترک A320
6205 دوشنبه مشهد اصفهان 23:00 00:20 تابان MD88
1082 سه شنبه مشهد اصفهان 08:50 10:30 ماهان A306
1289 سه شنبه مشهد اصفهان 09:25 10:45 قشم ایر F100
391 سه شنبه مشهد اصفهان 09:35 11:20 ایران ایر A320
4009 سه شنبه مشهد اصفهان 14:10 15:30 زاگرس MD88
6205 سه شنبه مشهد اصفهان 16:35 18:20 تابان MD88
6207 سه شنبه مشهد اصفهان 21:15 22:35 تابان MD88
4045 چهارشنبه مشهد اصفهان 08:10 09:30 زاگرس MD82
1082 چهارشنبه مشهد اصفهان 09:10 10:30 ماهان A306
942 چهارشنبه مشهد اصفهان 11:25 12:45 ایران ایرتور MD80
6207 چهارشنبه مشهد اصفهان 14:30 15:50 تابان MD88
6209 چهارشنبه مشهد اصفهان 23:00 00:20 تابان MD88
1289 پنجشنبه مشهد اصفهان 09:25 10:45 قشم ایر AR85
4009 پنجشنبه مشهد اصفهان 14:10 15:30 زاگرس MD82
7447 پنجشنبه مشهد اصفهان 16:30 17:50 کیش ایر F100
855 پنجشنبه مشهد اصفهان 18:30 19:50 آسمان F100
1928 پنجشنبه مشهد اصفهان 18:30 19:50 اترک A320
6205 پنجشنبه مشهد اصفهان 21:00 22:20 تابان MD88
6207 پنجشنبه مشهد اصفهان 21:00 22:20 تابان MD88
1289 جمعه مشهد اصفهان 09:25 10:45 قشم ایر F100
1082 جمعه مشهد اصفهان 11:55 13:15 ماهان A306
4023 جمعه مشهد اصفهان 12:00 13:30 زاگرس MD88
4009 جمعه مشهد اصفهان 14:10 15:30 زاگرس MD88
6207 جمعه مشهد اصفهان 14:30 15:50 تابان MD88
391 جمعه مشهد اصفهان 18:05 19:25 ایران ایر A400
6209 جمعه مشهد اصفهان 21:55 23:15 تابان MD88

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید