پرواز های برنامه ای اصفهان به مشهد

 

شماره پروازروز پروازمبدامقصدزمان پرواززمان فرودشرکت هواپیمایینوع هواپیما
1288 شنبه اصفهان مشهد 07:00 08:20 قشم ایر F100
6206 شنبه اصفهان مشهد 11:45 13:05 تابان MD88
6210 شنبه اصفهان مشهد 21:30 22:50 تابان MD88
943 شنبه اصفهان مشهد 22:15 23:35 ایران ایرتور MD80
1288 یکشنبه اصفهان مشهد 07:00 08:20 قشم ایر F100
4046 یکشنبه اصفهان مشهد 10:30 11:50 زاگرس MD82
1083 یکشنبه اصفهان مشهد 12:30 13:50 ماهان A306
854 یکشنبه اصفهان مشهد 14:15 15:35 آسمان F100
4533 یکشنبه اصفهان مشهد 15:15 16:35 ماهان A300
6208 یکشنبه اصفهان مشهد 16:30 17:50 تابان MD88
6210 یکشنبه اصفهان مشهد 22:00 23:20 تابان MD88
1288 دوشنبه اصفهان مشهد 07:00 08:20 قشم ایر AR85
4010 دوشنبه اصفهان مشهد 11:00 12:20 زاگرس MD88
6208 دوشنبه اصفهان مشهد 11:00 12:20 تابان MD88
943 دوشنبه اصفهان مشهد 13:00   ایران ایرتور  
7446 دوشنبه اصفهان مشهد 15:10 16:30 کیش ایر F100
4024 دوشنبه اصفهان مشهد 16:30 17:50 زاگرس MD82
6206 دوشنبه اصفهان مشهد 20:30 21:50 تابان MD88
1927 دوشنبه اصفهان مشهد 20:40 22:00 اترک A320
1288 سه شنبه اصفهان مشهد 07:00 08:20 قشم ایر F100
1083 سه شنبه اصفهان مشهد 11:45 13:00 ماهان A306
390 سه شنبه اصفهان مشهد 12:05 13:25 ایران ایر A320
4010 سه شنبه اصفهان مشهد 16:30 17:45 زاگرس MD88
6206 سه شنبه اصفهان مشهد 19:30 20:45 تابان MD88
6208 سه شنبه اصفهان مشهد 23:45 01:00 تابان MD88
1288 چهارشنبه اصفهان مشهد 07:00 08:20 قشم ایر AR85
4046 چهارشنبه اصفهان مشهد 10:30 12:00 زاگرس MD82
1083 چهارشنبه اصفهان مشهد 12:00 13:20 ماهان A306
943 چهارشنبه اصفهان مشهد 13:30 14:50 ایران ایرتور MD80
6208 چهارشنبه اصفهان مشهد 17:00 18:20 تابان MD88
6210 چهارشنبه اصفهان مشهد 20:30 21:50 تابان MD88
1288 پنجشنبه اصفهان مشهد 07:00 08:30 قشم ایر F100
1288 پنجشنبه اصفهان مشهد 07:00 08:30 قشم ایر AR85
7446 پنجشنبه اصفهان مشهد 14:25 15:45 کیش ایر F100
4010 پنجشنبه اصفهان مشهد 16:30 18:00 زاگرس MD82
6208 پنجشنبه اصفهان مشهد 18:30 20:00 تابان MD88
854 پنجشنبه اصفهان مشهد 20:25 21:45 آسمان F100
1927 پنجشنبه اصفهان مشهد 20:40 22:10 اترک A320
6206 پنجشنبه اصفهان مشهد 23:30 01:00 تابان MD88
1288 جمعه اصفهان مشهد 07:00 08:20 قشم ایر F100
1083 جمعه اصفهان مشهد 14:30 15:50 ماهان A306
4024 جمعه اصفهان مشهد 14:30 15:50 زاگرس MD88
4010 جمعه اصفهان مشهد 16:30 17:50 زاگرس MD88
6208 جمعه اصفهان مشهد 17:00 18:20 تابان MD88
390 جمعه اصفهان مشهد 20:10 21:30 ایران ایر MD80
943 جمعه اصفهان مشهد 22:15 23:35 ایران ایرتور MD80

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید