پرواز های برنامه ای کیش به اصفهان
شماره پروازروز پروازمبدامقصدزمان پرواززمان فرودشرکت هواپیمایینوع هواپیما
1287 شنبه کیش اصفهان 09:40 10:45 قشم ایر F100
7416 شنبه کیش اصفهان 11:25 12:30 کیش ایر F100
7022 شنبه کیش اصفهان 14:10 15:15 کیش ایر MD88
4005 یکشنبه کیش اصفهان 10:05 11:10 زاگرس MD82
7422 یکشنبه کیش اصفهان 15:10 16:15 کیش ایر MD82
1287 دوشنبه کیش اصفهان 09:35 10:45 قشم ایر AR85
4005 دوشنبه کیش اصفهان 10:00 11:10 زاگرس MD82
7422 دوشنبه کیش اصفهان 13:10 14:25 کیش ایر F100
6279 دوشنبه کیش اصفهان 18:10 19:20 تابان MD88
421 دوشنبه کیش اصفهان 20:30 21:40 ایران ایر F100
4005 سه شنبه کیش اصفهان 10:00 11:10 زاگرس MD88
7422 سه شنبه کیش اصفهان 18:20 19:30 کیش ایر F100
6277 سه شنبه کیش اصفهان 19:00 20:10 تابان MD88
6356 سه شنبه کیش اصفهان 23:35 00:45 تابان MD88
1287 چهارشنبه کیش اصفهان 09:35 10:45 قشم ایر F100
4005 چهارشنبه کیش اصفهان 10:00 11:10 زاگرس MD88
7422 چهارشنبه کیش اصفهان 15:05 16:15 کیش ایر MD82
7422 پنجشنبه کیش اصفهان 12:30 13:45 کیش ایر F100
6279 پنجشنبه کیش اصفهان 16:10 17:20 تابان MD88
4005 پنجشنبه کیش اصفهان 17:50 19:00 زاگرس MD88
421 پنجشنبه کیش اصفهان 18:05 19:15 ایران ایر F100
4005 جمعه کیش اصفهان 09:55 11:10 زاگرس MD88
7422 جمعه کیش اصفهان 13:00 14:15 کیش ایر F100
6277 جمعه کیش اصفهان 17:05 18:20 تابان MD88

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید